Så fungerar SOMP-I

Akronymen SOMP-I lyfter fram viktiga komponenter i undersökningsmodellen.

En strukturerad observation anger att det som ska undersökas är tydligt beskrivet och att ordningen är bestämd. Alla barn undersöks på samma sätt. Olika undersökare kan, efter undervisning och träning, använda metoden och komma till samma resultat. Undersökningen styrs av beskrivningar i olika skalor för motoriska nivåer för olika kroppsdelar i olika kroppslägen. Därmed får bedömaren både informativt och pedagogiskt stöd. Om undersökaren under observationen även berättar vad hon gör och ser blir även föräldrarna intresserade och delaktiga i sitt barns motoriska utveckling. Att alltid genomföra en strukturerad undersökning ökar snabbt undersökarens skicklighet och effektivitet och ger stor kunskap om barns varierade motoriska förmåga.

Metoden bygger på observation. Undersökaren ska inte använda sina händer för att ge barnet stöd och därmed skymma sikten för barnets egna förmågor eller svårigheter. Endast i sittande och stående måste barnet ges anpassat stöd så länge barnet inte kan vara i dessa positioner själv. Barnet ska visa sin egen förmåga att stabilisera och balansera sin kropp i de olika kroppslägena. Om barnet har problem kommer bedömaren att kunna notera detta i form av medrörelser, instabilitet och så vidare. Barn som störs av kvarstående eller för starka primitiva reflexer/reaktioner kommer också att avslöja detta genom en ökad mängd avvikelser i det motoriska utförandet.

Enligt SOMP-I ska barnets motoriska förmåga observeras, i det här fallet barnets spontana och viljemässiga rörelser. Undersökaren ska, med hjälp av sig själv, attraktiva föremål eller föräldrarna väcka barnets intresse så att barnet motiveras att röra sig. Barnets motoriska förmåga kan lockas fram med hjälp av barnets syn, hörsel och ibland känsel. Med SOMP-I bedöms barnets motorik på så kallad aktivitetsnivå, det vill säga på den nivå där barnet visar sin rörelseförmåga utifrån sina egna förutsättningar. Bedömningen görs alltså inte på strukturnivå! Det betyder att om barnet avviker i sin motoriska förmåga måste kompletterande undersökningar på strukturnivå genomföras, till exempel av tonus, reflexer, ledrörlighet, muskelstyrka, syn och så vidare.

Eftersom en SOMP-I bedömning sällan sker i en för barnet välkänd miljö kan undersökaren bara ta hänsyn till vad barnet visar för motorisk förmåga under observationen och inte vad barnet faktiskt kan prestera när det känner sig bekant med sin omgivning. Undersökaren måste därför så långt möjligt skapa en bra omgivning för att få en så tillförlitlig bedömning som möjligt.

SOMP-I mäter motorisk förmåga utifrån två viktiga aspekter, motorisk nivå och motoriskt utförande (kvalitet). Den detaljerade observationen görs för olika kroppsdelar (huvudet, armar och händer, bål samt ben och fötter) i ryggläge och magläge samt för hela kroppen i sittande, stående och under förflyttning. Slutligen finns ytterligare en skala för handfunktion.

Bokstaven I står för Infant.